ฐานข้อมูลแสดงตารางการรายงานผลคำรับรองปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
 
 
 
ฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (E-Office Automation)
ฐานข้อมูลพื้นฐานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้ง ทะเบียนผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ
ฐานข้อมูลระบบงานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ฐานข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน ปี 2551
ระบบ สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผน และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ สารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อวางแผน ปี 2553 (e-Plan new (ปี 53))
   
   
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 47413 คน